ELEKTROSKOP

elektroinstalacje i pomiary

Pomiary kompendium

ELEKTRYKA

Częstość sprawdzania okresowego instalacji powinna być ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona.
       Dla podanych niżej przypadków, w których w zależności od warunków środowiskowych może wystąpić większe ryzyko eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych,  mogą być wymagane krótsze okresy. Do nich w szczególności należą:
   - miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją;
   - miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego jak i wysokiego napięcia;
   - obiekty komunalne;
   - tereny budowy;instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

Zalecana częstotliwość wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych w zależności od warunków środowiskowych

Pomieszczenie Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej rezystencji izolacji
zagrożone pożarem 5 lat 1 rok
zapylone 5 lat 5 lat
stwarzające zagrożenie dla ludzi 5 lat 1 rok
o temp. pow 35 st. C 1 rok 5 lat
o wilgotności pow 75% 1 rok 5 lat
z wyziewami żrącymi 1 rok 1 rok
zagrożonych wybuchem 1 rok 1 rok
pozostałe    
otwarta przestrzeń 1 rok 1 rok
nie wymienione 5 lat 5 lat

FOTOWOLTAIKA

Pomiar kontrola i systemów fotowoltaicznych.
Podczas procesu konwersji światła słonecznego na energię elektryczną przez moduły fotowoltaiczne (PV) mogą uwidocznić się wady lub wystąpić awarie. Dlatego okresowe monitorowanie systemów ogniw PV, odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu degradacji systemów fotowoltaicznych.

Nasze badania kontrolne mogą ujawnić wady takie jak mikropęknięcia komórek, hot spot, przebarwienia, pęcherzyki, żółknięcie powłok zewnętrznych, niewspółosiowość, utlenianie, a także korozję w złączach, cieniowanie czy , ślady ślimaków.

• Kontrola wzrokowa jest pierwszą metodą wykrywania awarii modułów fotowoltaicznych. Oczywiście nie daje nam całkowitej pewności sprawności modułu lub przyczyn utraty tejże sprawności przez PV
• Kontrola termograficzna, którą wykonujemy pozwala na określenie prawidłowości rozkładu temperatury na powierzchni modułu fotowoltaicznego. Analiza wyników pozwala znaleźć wady ukryte modułów.

Metody kontroli świadczonej przez Elektroskop charakteryzują się szybkością i dokładnością, ponadto są przeprowadzane bez odłączania systemów fotowoltaicznych.

Należy mieć na uwadze, że kontrola i konserwacja ogniw PV jest kluczem gwarantującym żywotność, stabilność, efektywność energetyczną, opłacalność oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Po dokonanym badaniu wystawiamy pisemny raport końcowy o wykrytych wadach oraz sugestiach/ zaleceniach w celu eliminacji nieprawidłowości.

OŚWIETLENIE

Polska norma PN-EN 12 464-1: 2004

Rodzaj wnętrza, zadania   Em UGR   Ra  Uwaga
Segregowanie, kopiowanie   300   19  80
Pisanie ręczne, pisanie na maszynie, czytanie obsługiwanie klawiatury, przetwarzanie danych   500   19  80  odnośnik do rozdziału normy dotyczącego pracy z komputerem 
Kreślarnie  750   16  80
Stanowiska projektowania wspomagane komputerowo  500   19  80 odnośnik do rozdziału normy dotyczącego pracy z komputerem 
Sale posiedzeń i konferencyjne  500   19  80 oświetlenie powinno być regulowane
Prace montażowe zgrubne
 500   25
  80  
Prace montażowe precyzyjne  500   19   80  

EM - eksploatacyjne natężenie oświetlenia (najniższa wartość średniego natężenia)

UGR - ujednolicony wskaźnik olśnienia

Ra - wskaźnik oddawania barw