ELEKTROSKOP

elektroinstalacje i pomiary

Okresy pomiarów

Częstość sprawdzania okresowego instalacji powinna być ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona.
       Dla podanych niżej przypadków, w których w zależności od warunków środowiskowych może wystąpić większe ryzyko eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych,  mogą być wymagane krótsze okresy. Do nich w szczególności należą:
   - miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją;
   - miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego jak i wysokiego napięcia;
   - obiekty komunalne;
   - tereny budowy;instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

Zalecana częstotliwość wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych w zależności od warunków środowiskowych

Pomieszczenie Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej rezystencji izolacji
zagrożone pożarem 5 lat 1 rok
zapylone 5 lat 5 lat
stwarzające zagrożenie dla ludzi 5 lat 1 rok
o temp. pow 35 st. C 1 rok 5 lat
o wilgotności pow 75% 1 rok 5 lat
z wyziewami żrącymi 1 rok 1 rok
zagrożonych wybuchem 1 rok 1 rok
pozostałe    
otwarta przestrzeń 1 rok 1 rok
nie wymienione 5 lat 5 lat